ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอแสดง       ความยินดีกับโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ        ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประสาตร์ พันธุ์ขนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา            ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 รายประกอบไปด้วย 1.นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์ ผอ.รร.วัดบางเตยใน 2.นางสาวรินาถ คุณมา ผอ.รร.คลองลากค้อน 3.นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน์ ผอ.รร.คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 4.นางสาวสุภศรี ชุมแก้ว ผอ.รร.ชุมชนวัดบางกะดี 5.นายนุพล ตะเนา ผอ.รร.คลองพระอุดม 6.นายอภิชาติ ลำภูพินิจพงศ์ ผอ.รูร.วัดเนกขัมมาราม และ 7.นางสาวอรอนงค์ นครเขต ผอ.รร.สว่างราษฎร์บำรุง โดยการประเมินฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายประสาตร์ พันธุ์ขนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวคุรุรัตน์ วรวณิชชา               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เป็นคณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใหน้าที่ตำแหน่ง      ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย            1.นายประเสริฐ มั่นจิต ผอ.รร.วัดอู่ข้าว 2.นางฐิตารีย์ แกมทอง ผอ.รร.วัดโพธิ์เลื่อน 3.นางคณิตฐา ปันแดน ผอ.รร.           วัดถั่วทอง 4.นายณัฐพงษ์ ศิริปุณย์ ผอ.รร.วัดปทุมทอง 5.นายโยธิน สุดาจันทร์ ผอ.รร.วัดสองพี่น้อง โดยการประเมินฯ   ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1– 3 พฤษภาคม2566  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาธรรมศาสตร์ขอแสดความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์  อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ทราบและดำเนินการในส่วน            ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอในสถานศึกษา   และเอกสารฯ ให้ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลาราชการ ตามการประทับตราลงรับหนังสือ ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1   รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566   วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566                    ณ โรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ตอบแบบสำรวจการอบรมฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง Google form ตาม QR Code นี้  

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดินแล้ววันนี้..ฟรีเพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565 ต่อไป (สมาชิกเก่าต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้อีเมลเดิม)        รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมและการสมัคร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ A1 – A2 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร หลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม สนใจสมัคร

ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2562 หากทรงมีพระวินิจฉัย วันเวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สำนักงาน กพร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี