ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา                และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2567 ในสังกัดทราบ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องตามประกาศฯ โปรดยื่นแบบคำขอฯ ดำเนินการตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ  ส่งเอกสารถึง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ที่ ศธ 04086/ว1726 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการอบรม "พัฒนาเสริมสร้างสมรรถณะครูผู้ช่วย               สู่การเป็นครูมืออาชีพ" ตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2567 โดยในวลา 08.30 น. ดร. กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน   รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                            ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น     ระดับจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 ได้แก่ นายถวิลวงษ์  ปินะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                      และนางรดีวันด์  ปิ่นแก้วเกียรติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่องาน "60 ปี ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2566 โดยมี     ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี             ณ ห้องกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอแสดง       ความยินดีกับโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ        ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบงาน และ E-Service 

ระบบ E-Service สพป.ปทุมธานี เขต 1

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน กพร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.