คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกลุ่มพัฒนา2565.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายบุคคล)

คู่มือรายบุคคล(ลลิลทิพย์).pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

   นางลลิลทิพย์  บรรยงคนันท์ 

 นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ 

               รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู              

และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกลุ่มพัฒนา2565 รายบุคคล.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

นางสาวรักษ์สุดา  กรตุ้ม 

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ