รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการบริหารงานบุคคล 2564 สพป.ปท.1.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปี พ.ศ.2564