รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการบริหารงานบุคคล 2565 สพป.ปท.1.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำปี พ.ศ.2565