ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


คู่มือประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ ศึกษานิเทศก์.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์