ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา


คู่มือประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯศึกษานิเทศก์.pdf

คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลฯ 

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คู่มือการคัดเลือกรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ.pdf

คู่มือการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา