บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางลลิลทิพย์  บรรยงคนันค์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    นางสาวรักษ์สุดา  กรตุ้ม    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ