บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางลลิลทิพย์  บรรยงคนันค์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวรักษ์สุดา  กรตุ้ม                                                                         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ