ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การประกวดคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2565 - 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถึงสถานศึกษาในสังกัด    โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารในการประเมินรวมภาคผนวกไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 ไม่นับรวมปก คำนำ สารบัญ จำนวน 5 เล่ม ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

2. ส่งเล่มผลงานเป็นไฟล์ PDF หน้าปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ โดยใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง         และส่งผ่าน Email: Development@ptt1.go.th โดยตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งเป็นรหัสการประกวด ชื่อ และโรงเรียนตามลำดับ  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดได้ที่เว็บไซต์ https://awards66.obecawards.net/obec-central

3. ผู้เข้าประกวดต้องแนบแบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และแบบประเมินผลงาน (ตามคู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)) ในด้านที่ตนเองเลือกส่งเข้าประกวดโดยส่งเป็นไฟล์ Word มาที่ Email: Development@ptt1.go.th ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดได้ที่เว็บไซต์ https://awards66.obecawards.net/obec-central โดยไม่ต้องใส่รวมในเล่มผลงาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชาสัมพันธ์ถึงสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อคัดเลือกครูสายงานการสอนในรูปแบบของคณะกรรมการ ตามขั้นตอนและวิธีการของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาคัดเลือกครู    ผู้สอนระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา (ถ้ามี) จำนวน ๑ คน แล้วเสนอรายชื่อพร้อมแบบประวัติและผลงานที่จัดทำตามหลักเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          ต้นสังกัด ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลาราชการ (ตามการประทับการลงรับหนังสือของ สพป.ปทุมธานี เขต 1) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา                และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2567 ในสังกัดทราบ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องตามประกาศฯ โปรดยื่นแบบคำขอฯ ดำเนินการตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ  ส่งเอกสารถึง สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ที่ ศธ 04086/ว1726 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดการอบรม "พัฒนาเสริมสร้างสมรรถณะครูผู้ช่วย               สู่การเป็นครูมืออาชีพ" ตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2567 โดยในวลา 08.30 น. ดร. กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน   รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                            ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น     ระดับจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566 ได้แก่ นายถวิลวงษ์  ปินะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                      และนางรดีวันด์  ปิ่นแก้วเกียรติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้ชื่องาน "60 ปี ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2566 โดยมี     ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี             ณ ห้องกำจัด คงหนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ระบบงาน และ E-Service 

ระบบ E-Service สพป.ปทุมธานี เขต 1

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน กพร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.