ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1– 3 พฤษภาคม2566  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566              ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์  อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น            จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ทราบและดำเนินการในส่วน            ที่เกี่ยวข้องตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอในสถานศึกษา   และเอกสารฯ ให้ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลาราชการ ตามการประทับตราลงรับหนังสือ ของ สพป.ปทุมธานี เขต 1   รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566   วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566                    ณ โรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ตอบแบบสำรวจการอบรมฯ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ผ่านทาง Google form ตาม QR Code นี้  

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดินแล้ววันนี้..ฟรีเพื่อเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาดีของแผ่นดิน ปี 2565 ต่อไป (สมาชิกเก่าต้องเข้าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยใช้อีเมลเดิม)        รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมและการสมัคร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ A1 – A2 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพฐ.) อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร หลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม สนใจสมัคร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา           ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน พ.ศ.2565         รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม สนใจสมัคร

ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2561 และประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2562 หากทรงมีพระวินิจฉัย วันเวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 คู่มือการปฏิบัติงาน

>  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                  

           > คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (รายบุคคล)

 
แบบฟอร์ม
- เอกสาร 2
- เอกสาร 3
- เอกสาร 4
- เอกสาร 5
- เอกสาร 6

 หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 > ที่ ศธ 0206.7/ว2  ลว.15 มกราคม 2564 เรื่อง การอนุมัติให้การลาไปศึกษา            ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

 > ที่  ศธ 0206.7/ว4  ลว.24 มีนาคม 2563 เรื่อง กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 > ที่  ศธ 0206.7/ว2 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง  

 > ที่ ศธ 0206.7/ว14 ลว.25 กันยายน 2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

 > ที่ ศธ 0206.7/ว22 ลว. 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

  > ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลว.11 ตุลาคม 2555 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย 

 > ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลว.7 เมษายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

> ที่ ศธ 0206.2/ว10 ลว.27 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

> ที่ ศธ 0206.2/ว6 ลว.12 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ลิงค์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

สำนักงาน กพร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี